Stadgar för Dataklubben ”Äldre lär Äldre”

Detta är paragraferna som handlar om föreningens  syfte och medlemskap.

§ 1 Namn och verksamhet
Dataklubben ”Äldre lär Äldre” är en ideell klubb
Klubben är en ideologiskt och politiskt obunden förening.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.
Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.
Klubben skall tillhandahålla en webbsida för att lämna information om klubbens verksamhet.

§ 2 Medlemskap
Klubben vänder sig till alla seniorer.
Medlem i klubben blir den som anmält sig som medlem och vid inträdet betalt gällande årsavgift.
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben. Medlem, som uppenbarligen skadar föreningen kan uteslutas efter styrelsebeslut.
Juridisk person, privat eller offentlig organisation eller institution, kan antas som stödjande medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.

§ 3 Årsstämma
Ordinarie årsstämma skall hållas under mars månad.
Tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsstämma skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan erhåller kallelse via klubbens webbsida. Alla medlemmar äger rätt att närvara vid Årsstämman och har yttrande- och rösträtt.
Medlem har rätt att skriva motion till klubbens årsstämma och skall denna vara ingiven senast den 1 februari. Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsstämma. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs, som erhållit flest röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid ordinarie årsstämma skall förekomma:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsstämmans ordförande justera årsstämmoprotokollet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9.  Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om klubbavgifter påföljande år
 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuell ersättare
 14.  Val av ordförande
 15. Val av övriga styrelseledamöter och eventuell ersättare
 16. Ev. val av revisor och en ersättare
 17. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman.
 18. Ärenden som väcks genom motion
 19. Årsstämmans avslutning

§ 4 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbstämma inte är samlat.
Klubbens styrelse består av ordförande och 4 valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga funktionärer
Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.

§ 5 Styrelsens behörighet att fatta bindande beslut

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne vice ordföranden. Styrelsen är behörig att fatta bindande beslut när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 7 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig,

§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper
Klubbens verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas ev. till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning.
Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast den sista februari.
Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbstämmor med minst tre månaders uppehåll mellan dessa, varav det ena skall vara ordinarie årsstämma.

§ 11 Upplösning av klubben
Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbstämmor, varav det ena skall vara ordinarieårsstämma.
Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för giltighet.

Nyhetsarkiv »